Provozní řád sportoviště

BEZPEČNOST LEZENÍ NA UMĚLÉ LEZECKÉ STĚNĚ A POUŽITÍ LEZECKÉHO VYBAVENÍ

 

 1. Návštěvníci lezecké stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí.
 2. Návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění nebo se zdržuje v prostoru stěny.
 3. Lezeckou činnost na lezecké stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku.
 4. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu. Zakoupením vstupenky návštěvník automaticky souhlasí se všemi podmínkami používání lezecké stěny vyjmenovanými v provozním řádu.
 5. Pokud se při kontrole návštěvník nebude schopen prokázat platnou vstupenkou bude povinen na místě zaplatit vstupné.
 6. Všichni návštěvníci využívající samostatně lezeckou stěnu musí ovládat základy lezení a jištění, tj. lezení s horním i dolním jištěním a manipulace s jisticí pomůckou.
 7. Všichni návštěvníci jsou povinni používat pouze certifikované vybavení a horolezecké lano minimální délky 40 m.
 8. Všichni návštěvníci jsou povinni procvakávat při lezení všechna postupová jištění a věnovat lezení a zejména jištění veškerou pozornost.
 9. Bouldering (lezení bez jištění) je povolen pouze v prostoru k tomu určeném či na lezecké stěně do výše prvního jištění
 10. Je zakázáno lézt nebo jistit pod vlivem alkoholu či jiných látek negativně ovlivňujících zdravotní stav nebo fyzickou kondici.

LEZENÍ NEZLETILÝCH

 

 1. Návštěvníci mladší 18 let mohou samostatně využívat sportoviště pouze po předložení písemnéhosouhlasu zákonného zástupce.
 2. Návštěvníci mladší 15 let se mohou v prostoru lezecké stěny pohybovat pouze za přítomnosti dospělé osoby, která za něj po celou dobu plně zodpovídá.
 3. Platí zákaz jištění návštěvníky do 15 let a tam, kde je mezi lezcem a jistícím velký váhový rozdíl a hrozilo by tak, že lehčí jistič lezce při pádu neudrží.

OBECNÁ PRAVIDLA VYUŽTÍ SPORTOVIŠTĚ

 

 1. Návštěvník využívající sportoviště je povinen předem uhradit příslušné vstupné.
 2. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů provozovatele či služby.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat základy protipožární prevence a udržovat čistotu.
 4. Osoby vedoucí na stěně soukromé kurzy, tak mohou činit pouze s písemným souhlasem provozovatele a před zahájením výcviku jsou povinni o tom informovat službu.
 5. Vedoucím výcviku může být jen osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně a přebírá zároveň veškerou zodpovědnost za jeho účastníky.
 6. Provozovatel nebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat ze sportoviště osoby porušující ustanovení provozního řádu, zejména pak osoby nedodržující bezpečnost lezení či osoby jinak ohrožující ostatní návštěvníky sportoviště.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení.

 

V Praze 1.1.2014

Free solo s.r.o.
Brabcova 685/3, Podolí, 147 00 Praha
IČO: 28380461